Fair Transport

Posted by

Sveriges Åkeriföretag är branschorganisationen för åkerier i Sverige. Organisationen bildades redan 1917, och idag är så många som 8 av 10 åkerier medlemmar. Deras syfte är att stärka konkurrenskraften hos svensk åkerinäring, och de driver i det syftet vissa transportfrågor och samhällspolitiska frågor. Organisationen ser i dagens läge en nedåtgående spiral inom åkeribranschen, där konkurrensen får åkerierna att dumpa priserna. Detta leder i sin tur till säkerhetsrisker, eftersom man för att kompensera för det låga priset tummar på till exempel körsäkerhet (genom att köra snabbare), hänsynen till miljön och det sociala ansvaret.

För att motverka detta har Sveriges Åkeriföretag lanserat ett program för sina medlemmar som de kallar Fair Transport. Om man som medlem väljer att gå med i programmet åtar man sig att följa vissa regler i sin verksamhet. Reglerna berör tre områden, varav det första är trafiksäkerhet. Förutom den självklara anledningen till att köra säkert, nämligen att undvika olyckor och på så vis rädda människors liv, medför en säkrare körning flera andra fördelar som gynnar åkerierna som företag. Några exempel är att mindre bränsle går åt och att risken för skador på gods och fordon minskar. De åtaganden inom trafiksäkerhet som ingår i Fair Transport är att följa alla hastighetsbegränsningar och trafikregler, att följa regler om vilotid för förarna, att lasta godset på ett korrekt sätt och att bara använda besiktigade fordon.

Fair Transport går också ut på att bryta det kortsiktiga tänkandet om snabb vinst, och byta ut det mot långsiktiga, hållbara transporter som tar hänsyn till miljön. Därför är medlemmarna inom programmet utbildade i sparsam körning och arbetar aktivt för att minska bränsleåtgången. Organisationen ger också de verktyg som åkerierna behöver för att beräkna vilken påverkan på miljön deras verksamhet har.Fair Transport 2

Det sista området som Fair Transport innefattar handlar om ansvar, och går ut på att både arbetsgivare, arbetstagare och kunder ska känna sig trygga inom branschen. Därför garanterar alla medlemmar som skriver under programmet att tillhandahålla trygga anställningar och bra arbetsförhållanden, att följa den lagstiftning och de förordningar som gäller, att man har de tillstånd och den erfarenhet som krävs och att man följer organisationens etiska policy. Om du har en egen etisk princip i ditt företag, är det bra marknadsföring att visa upp den så mycket som möjligt. Gör därför som Sveriges Åkeriföretag gjorde med Fair Transport, och ta fram en logga för ditt program eller din policy. Du kan sedan beställa profilprodukter som har loggan tryckt på sig på Medtryck.com.

Ju fler branscher som tar fram denna typ av program för en hållbar framtid, desto bättre!

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*